Общи условия за провеждане на онлайн игри в www.leipzig.bg

Долупосочените условия определят начина на провеждане на онлайн игри в уеб сайта www.leipzig.bg. Общите условия имат постоянна валидност. Те важат за всички организирани интернет игри в сайта на хотел Лапциг, Пловдив. Условията имат за цел уреждане на отношенията между Организатора и потребителите на уеб сайта.

 

1. Организатор на игри в уеб сайта на хотел Лайпциг

 

Организатор на онлайн игрите в www.leipzig.bg е фирма “РАДЕЯ“ ООД Всяка игра може да бъде публикувана и проведена в сайта www.leipzig.bg, единствено със разрешението и пълното съгласие на Организатора. Регламентът за всяка отделна игра се определя единствено от Организатора, който се задължава да ги упомене публично в сайта www.leipzig.bg.

С регистрацията си в игра на организатора, участниците потвърждават своето съгласие с Общите условия и се задължават да ги спазват в посочения от Организатора вид. Промени в настоящите условия могат да се извършват само от Организатора и те също имат задължителен характер за всички участници от момента на публикуване в www.leipzig.bg.

 

2. Мотиви и цели за провеждане на онлайн игрите

 

Онлайн игрите в сайта на хотел Лайпциг се организират с рекламна цел за популяризиране на предлаганите хотелски услуги.

 

3. Отговорност

 

Организаторът на онлайн игрите не носи отговорност в случай, че спечелил наградата участник не я потърси в определения в регламента на играта срок. На участниците не се налага да приемат по-специални клаузи или ограничения от посочените в Общите условия. Участието в онлайн игрите не е обвързано с покупка.

 

4. Период и териториален обхват на игрите

 

Периодът на валидност на всяка онлайн игра се упоменава в регламента й и той е задължителен за всички участници в конкретната игра. Регистрации на участници, направени след упоменатия срок на провеждане на играта, са невалидни и подателите им не участват в томболите за наградите.
Онлайн игрите в уеб сайта се провеждат на територията на страната /Република България/.

 

5. Участие в онлайн игрите на www.leipzig.bg

 

Участие в игрите могат да вземат всички граждани на Република България и временно пребиваващи чужденци, които предварително са се съгласили с Общите условия. Служителите на хотел Лайпциг /“РАДЕЯ“ ООД/, както и членовете на семействата им нямат право на участие в игрите. Рекламните агенции, подпомагащи организацията на онлайн игрите и техните семейства също нямат право да се включат в тях.

 

6. Условия на провежданите онлайн игри

 

Всеки участник може да се регистрира за участие в една онлайн игра по ВЕДНЪЖ НА ДЕН през целия период на провеждането й. Това важи за всички игри, освен ако Организаторът не е определил друго допълнително условие за някоя от игрите.

При промяна в Общите условия от страна на Организатора, той е длъжен предварително да запознае участниците с направените корекции. Веднъж приели Общите условия, участниците нямат право на претенции относно точките, упоменати в тях. Участник, който има претенции спрямо описаните правила в настоящите условия, може да се откаже от участието си във всеки етап от провеждането на онлайн игрите. Такъв отказ на участник се счита едновременно за отказ от наградите за, определени от Организатора за съответната игра.

 

7. Награди в онлайн игрите

 

Наградите в онлайн игрите провеждани в www.leipzig.bg се определят от Организатора. Те са предметни / под формата на ваучер или конкретен подарък/. Във всяка от провежданите игри наградите се известяват публично в сайта на хотел Лайпциг. Само и единствено Организаторът може да направи промяна в наградите по време на провеждането на дадена игра. С приемане на настоящите условия, участниците се съгласяват да получат наградите, така както са определени от Организатора.

 

8. Защита на личните данни

 

С участието си в онлайн игра на Организатора, участниците дават своето позволение за обработка на личните им данни според ЗЗЛД. Организаторът се задължава да ги ползва само за посочените в Общите условия цели, като гарантира тяхната анонимност пред трети лица.


 

Ако установите нарушение на участник в онлайн игрите, моля уведометe  Организатора на sales@leipzig.bg